• VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis

   2018-06-21

   2018 m. birželio 8 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biure, Žemdirbių g. 13, Pakruojo k., Pakruojo r., surengtas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis.

   Posėdyje dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai: Artūras Jacevičius, Genovaitė Jaškulienė, Simona Lipskytė, Rolandas Kairys, Gitana Misiūnienė, Albinas Navickas, Dovilė Pašakinskienė, Rasa Petravičienė, Arturas Stankevičius, Zenonas Pekelis.

   Dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė Jovita Trumpienė, viešųjų ryšių specialistė Saidana Areimienė.

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininkas Arturas Stankevičius pasveikino naujai išrinktus valdybos narius susirinkusius į pirmą valdybos posėdį ir palinkėjo visų trijų sektorių atstovams sutarti bei veikti kartu siekiant bendro tikslo.

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė pristatė klausimą dėl Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos (VPS) įgyvendinimo ir vietos projektų tinkamumo vertinimo. Direktorė supažindino, kad įgyvendinant strategiją buvo paskelbti 3 kvietimai teikti vietos projektus. Vietos projektų paraiškos buvo renkamos pagal pirmo prioriteto „Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ dvi priemones: „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ ir  „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“. Paraiškos buvo renkamos pagal strategijos antro prioriteto „Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ keturias priemones: „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“, „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“, „Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ ir „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“. Marija Žiubrienė trumpai paaiškino kiekvienos priemonės tikslus, remiamas veiklas, kas yra tinkami paramos gavėjai, kokio dydžio paramos suma galima vienam vietos projektui, kokia yra paramos lyginamoji dalis, kokius teisės aktus turi žinoti pareiškėjai.

   Direktorė kalbėjo, kad VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ darbuotojai nuolat informavo ir konsultavo potencialius vietos projektų paraiškų rengėjus, rengė dokumentaciją ir skelbė kvietimus vietos projektams įgyvendinti, atliko vietos projektų paraiškų vertinimą, vykdė strategijos viešinimą, organizavo gyventojų aktyvinimo renginius, teikė informaciją apie strategijos įgyvendinimo eigą ir lėšų naudojimą. Marija Žiubrienė supažindino, kad buvo paskelbti trys kvietimai, iš viso gauta 17 vietos projektų paraiškų, kadangi kai kurie projektai dėl skirtingo vietos projektų administravimo taisyklių traktavimo buvo sustabdyti ir pateikti iš naujo, pagal faktą gauta 12 vietos projektų 548 300, 33 Eur sumai. Pagal 1 kvietimą įvertinti ir patvirtinti 2 vietos projektai, paramos suma 99 027,12 Eur, su pareiškėjais pasirašytos vietos projektų vykdymo sutartys, projektai jau baigti įgyvendinti. Pagal 2 kvietimą įgyvendinamas 1 socialinio verslo vietos projektas, paramos suma 71 520,19 Eur. Pagal 3 kvietimą gautos 9 vietos projektų paraiškos, prašoma paramos suma 377 753,02 Eur, VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ darbuotojai atliko visas procedūras ir šiuo metu vietos projektai perduoti NMA tinkamumo skirti paramą vertinimui.

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ darbuotojos valdybos nariams pristatė NMA vertintojų paklausimus, kuriuos gavo vietos projektų pareiškėjai. Darbuotojų nuomone, NMA vertintojai nebuvo pakankamai įsigilinę į konkrečios priemonės vietos projektams keliamus reikalavimus, todėl paklausimai gana šabloniški, dėmesys sutelktas į smulkmenas, prašoma įvairių papildomų pagrindimų, paaiškinimų, komercinių pasiūlymų. Problema tapo jaunimo veikloms skirtų vietos projektų vykdytojų gauti paklausimai, nes pareiškėjai nesuprato, kodėl NMA vertintojai netinkamomis pripažino prekių įsigijimo išlaidas. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ darbuotojos pareiškėjams paaiškino, kad vertintojai vadovavosi Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių naujausia 2018 m. balandžio 20 d. redakcija, kuri šiems pareiškėjams netaikoma. NMA vertintojai turėjo vadovautis suderintu FSA ir projekto paraiškos pateikimo metu galiojusiais teisės aktais, tai yra atrankos taisyklių 2017 m. spalio 5 d. redakcija ir konkrečiai taisyklių 27.1.3. punktu, pagal juos vietos projektams, kurių intensyvumas iki 80 proc., tinkamų išlaidų sąraše yra numatyta galimybė įsigyti techniką, įrenginius, įrangą, įrankius ir kitas prekes, kurios yra tiesiogiai susiję su vietos projekto įgyvendinimu. Kita problema, kuri iškilo visiems vietos projektų pareiškėjams, tai labai užsitęsęs NMA specialistų vertinimas. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ vietos projektų paraiškų kopijas NMA vertinimui pateikė 2018 m. vasario – kovo mėn., tačiau pirmų paklausimų pareiškėjai sulaukė tik gegužę, dar blogesnė situacija su verslo vietos projektų vertinimu, nes pasikeitė NMA vertintojai, vertinimas buvo perduotas kitiems asmenims, o sudėtingiausia situacija yra su socialinio verslo vietos projekto vertinimu. Vietos projektas NMA vertinimui pateiktas 2018 m. vasario 23 d. ir iki šios datos dar negautas paklausimas, todėl kyla grėsmė ar vietos projektas bus iš viso įgyvendinamas, nes pareiškėjas mokyklos pastate, kol moksleiviai atostogauja, turi atlikti paprastojo remonto darbus. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ keletą kartų NMA vertintojo klausė, kada pareiškėjas gaus paklausimą, bet kaip ir kiekvieną kartą NMA vertintojai teisinosi dideliu užimtumu ir tuo, kad nespėja atlikti darbų, o tai, kad dėl užsitęsusio vertinimo projektas gali būti neįgyvendintas, niekam nebuvo svarbu. Posėdžio dalyviai aptarė ir kitas problemas, kad labai smulkmeniškai NMA vertintojai prašė pagrįsti savanoriškus darbus, detaliai aprašyti įsigyjamas prekes ir jų reikalingumą, primygtinai reikalavo nuomotis, o ne įsigyti naujas prekes.

   Valdybos nariai nutarė, kad būtina klausti kitų VVG nuomonės, tartis su VVG tinklu ir ieškoti visoms pusėms priimtinų sprendimų dėl vertinimo procedūrų keitimo.

   Valdybos nariai atleido Aivarą Mieliauską iš VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ administratoriaus pareigų nuo 2018 m. birželio 21 d.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas