• VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis

   2019-10-01

   2019 m. rugsėjo 25 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biure, Žemdirbių g. 13, Pakruojo k., Pakruojo r., surengtas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis.

   Posėdyje dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai: Monika Ilgavičiūtė, Genovaitė Jaškulienė, Simona Lipskytė, Rolandas Kairys, Albinas Navickas, Dovilė Pašakinskienė, Aivaras Stabužis, Arturas Stankevičius, Gintaras Šurna, Zenonas Pekelis.

   Dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė Jovita Trumpienė ir kiti asmenys.

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ finansininkė Jovita Trumpienė pristatė VPS administravimo išlaidų poreikio planą 2020 m. ir detaliai paaiškino, kokios VPS administravimo išlaidos yra numatomos patirti. Finansininkė supažindino, kad didžiąją VPS administravimo išlaidų dalį 2020 m. sudarys VPS administravimą atliekančių darbuotojų – direktorės, finansininkės ir VPS viešųjų ryšių specialistės, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis, kartu su visais privalomais darbdavio mokesčiais. Finansininkė pristatė, kokios išlaidos yra susiję su VPS vykdytojos veiklos išlaikymu, jas sudaro kanceliarinių prekių ir popieriaus įsigijimas, ryšio paslaugų įsigijimas, visuotinio narių susirinkimo ir kolegialaus valdymo organo posėdžių išlaidos, dalyvavimo tinkluose nario mokestis, viešųjų paslaugų teikėjų paslaugos. Jovita Trumpienė  paaiškino, kad VPS vykdytojos veiklos išlaikymui taip pat yra būtinos biuro patalpų įrenginių įsigijimo, įrengimo, aptarnavimo, remonto ir utilizavimo išlaidos, biuro patalpų komunalinių paslaugų ir patalpų priežiūros išlaidos, kuro išlaidos. Su VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo ir kita viešųjų ryšių veikla susijusias išlaidas sudaro: VPS įgyvendinimo viešinimo išlaidos, tai yra viešinimo ir aktyvinimo renginio, informavimo spaudoje ir popierinių leidinių (lankstinukų) leidybos išlaidos. Bendra visų tinkamų finansuoti išlaidų suma yra 61 224,47 Eur.

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė pristatė ir su valdybos nariais aptarė tarpinį vietos plėtros strategijų vertinimą. Marija Žiubrienė kalbėjo, kad yra parengta, bet atlikus atrinktų 4 VPS bandomąjį vertinimą dar bus tobulinama, VPS tarpinio vertinimo metodika. Planuojama 2020 m. atlikti kiekvienos vietos veiklos grupės VPS įgyvendinimo rezultatų (nuo VPS patvirtinimo iki 2019 m. gruodžio 31 d.) peržiūrą ir nustatyti ar VPS įgyvendinama rezultatyviai, kad būtų skirta likusi paramos dalis. Bus atliekamas VPS turinio vertinimas, VVG veiksmų, susijusių su VVG teritorijos gyventojų aktyvinimu, vertinimas, bus analizuojama, kaip įgyvendinant VPS laikomasi VPS aprašytų LEADER metodo principų, ar užtikrinama pridėtinė vertė.

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė pateikė informaciją apie Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą, pristatė kiek vietos projektų baigti įgyvendinti ir kiek dar yra vykdomi. Direktorė detaliai supažindino su šiuo metu vykdomais vietos projektais, pristatė, kada kiekvienas projektas planuojamas baigti. Marija Žiubrienė kalbėjo, kad nors Guostagalio paslaugų centro socialinio verslo projektas yra pristatomas kaip gerasis socialinio verslo projektų įgyvendinimo pavyzdys, tačiau socialiniam verslui keliami taisyklių reikalavimai, mažas kaimo vietovėse galimų paslaugų vartotojų skaičius, netinkamos PVM išlaidos ir šiais metais stabdo naujų paslaugų centrų steigimą. Didžiausia problema Marija Žiubrienė įvardino tai, kad niekaip nerandama tinkamų asmenų, galinčių tapti paslaugų centrų vadovais. Marija Žiubrienė pristatė ir su valdybos nariais aptarė kokioms VPS priemonėms finansuoti planuojamas skelbti kvietimas teikti vietos projektus Nr. 5.

   Valdybos nariai patvirtino Rimos Raziulienės atleidimą iš VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ viešųjų ryšių specialistės pareigų nuo 2019 m. spalio 8 d.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas