• VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis

   2020-03-17

   2020 m. kovo 12 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biure, Žemdirbių g. 13, Pakruojo k., Pakruojo r., surengtas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis.

   Posėdyje dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai: Monika Ilgavičiūtė, Genovaitė Jaškulienė, Rolandas Kairys, Andrius Kvedaras, Gitana Misiūnienė, Albinas Navickas, Dovilė Pašakinskienė, Aivaras Stabužis, Arturas Stankevičius, Gintaras Šurna.

   Dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė Jovita Trumpienė, viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė, VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupės vadovė Regina Gaubienė ir kiti asmenys.

   Direktorė Marija Žiubrienė supažindino, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 3D-114 buvo pakeistos Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės. Šiuo pakeitimu patvirtinta nauja Metinė VPS įgyvendinimo ataskaitos forma, Agentūra užpildė ir pateikė VVG tikslinti Metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos Excelio priedo duomenis, VVG šiuos duomenis peržiūrėjo ir suderino su Agentūra.

   Marija Žiubrienė supažindino su duomenimis pateiktais Metinėje VPS įgyvendinimo ataskaitoje už 2019 m. Ataskaitoje pristatyti trys gerųjų vietos projektų pavyzdžiai. Pristatytas Sigutėnų kaimo bendruomenės vietos projektas „Kulinarinio paveldo tradicijos – iš kartos į kartą“. Projekto tikslas – sujungus jaunimo iniciatyvumą ir vyresnio amžiaus žmonių patirtį, prikelti iš užmaršties vietos kulinarinį paveldą, jo pagrindu kurti naują regioninį produktą, vykdyti naujas rinkodaros priemones ir garsinti Pakruojo kraštą. Įgyvendindama projektą Sigutėnų kaimo bendruomenė sukūrė naują regioninį produktą – 4 džiovintus mišinius sriuboms ir padažams, sukurtos 3 rinkodaros priemonės regioniniam produktui populiarinti, projekto įgyvendinime dalyvavo 7 jauni asmenys ir 5 subjektai. Platindama džiovintus mišinius sriuboms ir padažams Sigutėnų kaimo bendruomenė gauna pajamas bendruomenės veiklai. Pristatytas ūkininko Vaido Virkščio vietos projektas „Vaido Virkščio investicijos į šakočių gamybą pasinaudojant kultūrinio švietimo galimybėmis“. Projekto tikslas – pasirengti ūkio plėtrai imantis Pakruojo rajono kaimo vietovėse naujų veiklų – šakočių gamybos ir šakočių kepimo edukacinių programų organizavimo. Sukurtas naujas verslas suteikia puikias galimybes rajono gyventojams, svečiams ir turistams atrasti įvairesnes pramogas Pakruojo rajone, įsigyti išskirtinės kokybės šakočių, kepamų pagal specialų vietos receptą ir kitų konditerijos gaminių. Įgyvendinus projektą sukurtos 2 naujos darbo vietos, sukurtas naujas produktas, sukurta nauja veikla, į kurią įsijungė ir ūkininko šeima. Pristatytas Amatų dvarelio vietos projektas „Mokymas ir kompetencijos suteikimas projektų pareiškėjams ir vykdytojams“. Projekto tikslas – ugdyti dalykines paraiškų teikėjų ir vykdytojų kompetencijas, suteikiant jiems darbui atlikti ir projektų veikloms vykdyti reikalingų žinių bei praktinių įgūdžių. Amatų dvarelis organizavo iš anksto suplanuotus mokymus ir praktinius mokymus pagal 9 skirtingas mokymų temas. Mokymuose pagal kiekvieną temą dalyvavo po 12 dalyvių, viso 108 dalyviai. Mokymų dalyviams surengti 4 praktiniai mokymai išvykose, kiekvienoje išvykoje dalyvavo po 10 dalyvių, viso 40 dalyvių. Marija Žiubrienė supažindino su veiksmais, susijusiais su VVG teritorijos gyventojų aktyvinimu, VPS įgyvendinimo viešinimu, darbuotojų ir pareiškėjų mokymu. Direktorė pateikė informaciją apie 2019 m. surengtą VVG visuotinį narių susirinkimą, jame svarstytus klausimus, apie VVG narių kaitą, pristatė VVG dirbančius darbuotojus, LEADER metodo principų įgyvendinimą, VPS įgyvendinimo vidaus valdymo, stebėsenos ir vertinimo veiksmus, atliktus 2019 m.

   Valdybos nariai patvirtino metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą už 2019 m.

   VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupės vadovė Regina Gaubienė pristatė VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos ataskaitą už 2019 m. Regina Gaubienė kalbėjo, kad VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupė vykdo reguliarią VPS įgyvendinimo stebėsenos priežiūrą. VVG darbuotojai pagal atskaitomybę ir atsakomybę vykdo jiems priskirtas funkcijas.

   Pagal paskelbtus 5 kvietimus yra pateikta 21 paraiška. Pagal 1 kvietimą baigti įgyvendinti 2 vietos projektai. Pagal 2 kvietimą yra įgyvendintas 1 socialinio verslo vietos projektas. Pagal 3 kvietimą yra įgyvendinti 7 vietos projektai, 1 projektas dar nebaigtas įgyvendinti. Pagal 4 kvietimą yra įgyvendinami 5 vietos projektai. Pagal 5 kvietimą gauta 11 vietos projektų paraiškų, VVG darbuotojai atlieka projektų vertinimą.

   Regina Gaubienė kalbėjo, kad VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupė 2019 metais VVG valdybos narius periodiškai informavo apie vietos projektų įgyvendinimo pažangą ir kartu aptarė problemas, kilusias 2019 metais įgyvendinant strategijos priemones. Nors Guostagalio paslaugų centro socialinio verslo projektas Lietuvoje ir užsienyje yra pristatomas, kaip gerasis socialinio verslo projektų įgyvendinimo pavyzdys, tačiau socialiniam verslui keliami taisyklių reikalavimai, mažas kaimo vietovėse galimų paslaugų vartotojų skaičius, netinkamos PVM išlaidos ir 2019 metais stabdė naujų paslaugų centrų steigimą. 2019 metais VVG surengė 3 pasitarimus su rajono vadovais, seniūnais, potencialiais pareiškėjais dėl paslaugų centrų, kaip socialinio verslo vykdytojų, steigimo. Nors 2019 metais įsigaliojus naujai vietos projektų administravimo taisyklių redakcijai, sąlygos steigti socialinį verslą tapo palankesnėmis, numatyta didesnė paramos lyginamoji dalis ir VPS vykdytoja inicijavo socialinio verslo projektams įgyvendinti skirtos VPS priemonės keitimą, bet teigiamų pokyčių neįvyko. Susitikimų ir diskusijų dalyviai nerado tinkamo sprendimo, nes veikiančio paslaugų centro patirtis parodė, kad kaimo vietovėse gana sudėtinga išlaikyti darbo vietas, nors paslaugos paklausios ir reikalingos kaimo vietovėse, bet nepakankamas paslaugų vartotojų skaičius, taip pat, kaip viena iš aštriausių problemų buvo įvardinti žmogiškieji ištekliai, nes kaimo vietovėse sunku rasti asmenis, kurie norėtų ir sugebėtų vadovauti paslaugų centrams.

   2019 metais VVG atliko Pakruojo rajono 2014-2020 m. vietos plėtros strategijos keitimą ir kaip parodė paskelbtas 5 kvietimas, pakeitimai turėjo teigiamos įtakos įgyvendinant strategijos priemones.

   Valdybos nariai patvirtino VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos ataskaitą už 2019 m.

   Direktorė Marija Žiubrienė supažindino, kad pagal kvietimą Nr. 5 gauta ir užregistruota 11 vietos projektų paraiškų. Pagal VPS priemonę ,,Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ gautos 2 vietos projektų paraiškos. Pagal VPS priemonę ,,Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ gauta 1 vietos projekto paraiška,  panaudotas šios priemonės lėšų likutis. Pagal VPS priemonę ,,Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“ gautos 2 vietos projektų paraiškos. Pagal VPS priemonę ,,Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“, gautos 2 vietos projektų paraiškos. Pagal VPS priemonę ,,Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ gautos 3 vietos projektų paraiškos. Pagal VPS priemonę ,,Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ gauta 1 vietos projekto paraiška. Kvietimui Nr. 5 buvo skirti 441 782,30 Eur, panaudoti 343 764,76 Eur paramos lėšų, lėšų likutis 98 017,54 Eur.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas