• Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė” visuotinis narių susirinkimas

   2020-05-04

   Atsižvelgdama į tai, kad Lietuvos Respublikoje yra paskelbta ekstremali situacija ir karantinas, VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ visuotinį narių susirinkimą organizavo 2020 m. balandžio 29 d. rašytine procedūra elektroniniu paštu.

   Iš 37 narių susirinkime dalyvavo 29 balsavimo teisę turintys nariai. Visuotinio narių susirinkimo rašytinės procedūros aprašas, patvirtintas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininko 2020 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. P-5, nariams buvo išsiųstas elektroniniu paštu. Nariai pritarė visuotinio narių susirinkimo organizavimui rašytine procedūra.

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ veiklos ataskaita už 2019 m. nariams buvo išsiųsta elektroniniu paštu. Siekdama įstatuose numatytų tikslų VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ įgyvendina projektą „Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategija“. Strategija pradėta įgyvendinti 2015 m. spalio 1 d., paramos sutartis pasirašyta 2016 m. birželio 2 d. Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos  priemonės „LEADER“ veiklos sritis „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“ ir „Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui“.  2019 m. vietos veiklos grupės darbuotojai įgyvendino strategijos įgyvendinimo plane numatytus veiksmus ir vykdė pagal atsakomybę jiems priskirtas funkcijas: nuolat informavo ir konsultavo vietos veiklos grupės teritorijos gyventojus, potencialius vietos projektų paraiškų rengėjus, rengė dokumentaciją ir skelbė kvietimus vietos projektams įgyvendinti, atliko vietos projektų paraiškų vertinimą, vykdė strategijos viešinimą, organizavo gyventojų aktyvinimo renginius. Vietos projektai yra įgyvendinami pagal Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos prioriteto Nr. 1 ,,Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ dvi priemones: pagal priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5) ir pagal priemonę „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“, (kodas LEADER-192.2.-SAVA-6). Vietos projektai įgyvendinami pagal strategijos prioriteto Nr. 2 „Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ keturias priemones: pagal priemonę „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“, (kodas LEADER-192.2.-SAVA-8), pagal priemonę ,,Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9), pagal priemonę ,,Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-10) ir pagal priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (kodas LEADER-192.2.-SAVA-3). Pagal faktą nuo Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pradžios buvo paskelbti 5 kvietimai teikti vietos projektus, gautos 22 vietos projektų paraiškos, baigti įgyvendinti 10 vietos projektų, 1 vietos projektas yra įgyvendinamas, 11 vietos projektų yra vertinami. 2019 m. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ surengė 1 visuotinį narių susirinkimą, 7 valdybos posėdžius, 1 vietos projektų atrankos komiteto posėdį, dalyvavo renginiuose, seminaruose ir mokymuose, bendradarbiavo ir dalinosi gerąja patirtimi su kitomis vietos veiklos grupėmis, organizavo gyventojų aktyvinimo renginį ir vykdė strategijos įgyvendinimo viešinimo priemones. Susipažinę su veiklos ataskaita už 2019 m. nariai klausimų neturėjo ir nutarė veiklos ataskaitą už 2019 m. patvirtinti.

   VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ finansininkės Jovitos Trumpienės parengta finansinės atskaitomybės ataskaita už 2019 m. nariams buvo išsiųsta elektroniniu paštu. Susipažinę su finansinės atskaitomybės ataskaita už 2019 m. nariai klausimų neturėjo ir nutarė ją patvirtinti.

   Revizorės Reginos Gaubienės parengta VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ finansinės veiklos patikrinimo ataskaita už 2019 m. nariams buvo išsiųsta elektroniniu paštu. Susipažinę su finansinės veiklos patikrinimo ataskaita už 2019 m. nariai klausimų neturėjo ir revizorės ataskaitą už 2019 m. patvirtino.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas