• VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis

   2021-05-25

   2021 m. gegužės 20 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biure, Žemdirbių g. 13, Pakruojo k., Pakruojo r., surengtas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis nuotoliniu būdu.

   Prisijungę prie pokalbių platformos „Microsoft Teams“ posėdyje dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai: Aušra Dvelienė, Monika Ilgavičiūtė, Genovaitė Jaškulienė, Audrius Kliminskas, Šarūnas Leimontas, Simona Lipskytė, Albinas Navickas, Dovilė Pašakinskienė, Aivaras Stabužis, Edikas Drupas (prisijungė svarstant 4 posėdžio klausimą).

   Dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė Jovita Trumpienė, viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė.

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininkas Albinas Navickas pasveikino naujai išrinktus valdybos narius, palinkėjo darnaus sutarimo ir gražaus bendradarbiavimo siekiant sėkmingai įgyvendinti strategiją.

   Direktorė Marija Žiubrienė valdybos nariams pristatė vietos projektų finansavimo sąlygų aprašus trims Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos priemonėms, pagal kurias bus planuojama kviesti teikti vietos projektų paraiškas, įgyvendinti. Parengti vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai šioms strategijos priemonėms įgyvendinti: priemonei „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ (kodas LEADER-192.2.-SAVA-6), priemonei „Bendradarbiavimas trumpoms maisto tiekimo grandinėms kurti ir vietos produkcijos rinkoms plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-7) ir priemonei „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8). Marija Žiubrienė paaiškino, kad aprašuose nurodyti vietos projektų atrankos kriterijai, tinkamumo finansuoti sąlygos (susijusios su reikalavimais pareiškėjui, pareiškėjo partneriui, vietos projektui, tinkamoms finansuoti išlaidoms, tinkamu nuosavu indėliui), vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai ir kiti reikalavimai.

   Marija Žiubrienė supažindino, kad pirmos priemonės tikslas: atskleisti vietos išteklių panaudojimo galimybes novatoriškai plėtojant verslą. Pagal šią priemonę parama teikiama verslo naujovėms diegti, naujoms darbo vietoms kurti, priemonės intensyvumas yra 50 proc. arba 70 proc., priklausomai nuo to, ar pareiškėjas yra maža, vidutinė įmonė ar labai maža įmonė, ar fiziniai asmenys (ūkininkai ir asmenys dirbantys pagal individualios veiklos pažymą). Įgyvendinant priemonę turi būti kuriamos naujos darbo vietos, viena darbo vieta turi būti sukurta asmeniui iki 40 m. Antros priemonės tikslas: užtikrinti vietos gamintojų bendradarbiavimą su vietos bendruomeninėmis organizacijomis ir kaimo vietovėje veikiančiomis viešosiomis įstaigomis, organizuojančiomis vietos produkcijos supirkimą, perdirbimą, saugojimą ir realizavimą. Pagal priemonę parama teikiama vietos bendruomenių, NVO, VšĮ ir verslo bendradarbiavimui skatinti, siekiant padėti vietos produkcijos gamintojams pelningiau ar/arba su didesne socialine nauda parduoti savo produkciją. Vietos projektai įgyvendinami kartu su partneriais, įgyvendinant priemonę turi būti kuriamos naujos darbo vietos. Trečios priemonės tikslas: didinti kaimo vietovių viešojo gyvenimo patrauklumą ir įvairovę, veiksmingai išnaudojant savanoriškos veiklos potencialą ir turimą infrastruktūrą verslių, saugią kaimynystę ir sveikatą puoselėjančią bendruomenių tinklaveikai kurti, į šią veiklą įtraukiant kuo daugiau VVG teritorijos viešojo gyvenimo dalyvių. Tinkami pareiškėjai yra bendruomenės, NVO, VšĮ ir biudžetinės įstaigos.

   Viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė valdybos narius supažindino su kiekvienos priemonės atrankos kriterijais, kurie bus taikomi vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu, paaiškino kiek balų pagal kiekvieną atrankos kriterijų pareiškėjas galės gauti, pristatė, kaip kiekvienas atrankos kriterijus detalizuojamas ir kokius dokumentus pareiškėjas turi pateikti, kad pagrįstų atitiktį atrankos kriterijams.

   Finansininkė Jovita Trumpienė valdybos narius supažindino kokios yra specialiosios ir papildomos tinkamumo sąlygos, susijusios su tinkamomis finansuoti išlaidomis, pristatė pagal kiekvieną priemonę tinkamų finansuoti išlaidų sąrašą ir paaiškino kokiais dokumentais turi būti pagrįstos tinkamos finansuoti išlaidos.

   Valdybos nariai patvirtino priemonių Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašus.

   Direktorė Marija Žiubrienė pristatė Kvietimą teikti vietos projektus Nr. 7. Kvietimas skelbiamas trims Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos priemonėms įgyvendinti. Direktorė informavo, kad bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 304 835,52 Eur ir supažindino, kiek lėšų skiriama kiekvienai priemonei įgyvendinti. Valdybos nariai nutarė paskelbti kvietimą teikti vietos projektus Nr. 7 nuo 2021 m. gegužės 28 d. 8.00 val. iki 2021 m. birželio 30 d. 17.00 val. Vietos projektų paraiškos priimamos VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ biure arba naudojantis įrengta „paraiškų dėžute“ (taikoma karantino metu) adresu: Žemdirbių g. 13, Pakruojo kaimas, Pakruojo rajonas.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas