• Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė” visuotinis narių susirinkimas

   2021-05-04

   Atsižvelgdama į tai, kad Lietuvos Respublikoje yra paskelbtas karantinas, VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ visuotinį narių susirinkimą organizavo 2021 m. balandžio 28 d. rašytine procedūra.

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ sudėtyje yra 41 narys, susirinkime dalyvavo 36 balsavimo teisę turintys nariai. Visuotinio narių susirinkimo rašytinės procedūros aprašas patvirtintas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos 2021 m. balandžio 15 d. posėdžio nutarimu, protokolo Nr. V-2021-2. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ nariams, kartu su pranešimu apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, prieš 5 kalendorines dienas elektroniniu paštu buvo išsiųsta susipažinti svarstomų klausimų medžiaga.

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ nariams pateikta tvirtinti veiklos ataskaita už 2020 m. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ nariai atstovauja trims skirtingiems sektoriams: pilietinės visuomenės atstovai – 15 narių, iš jų 7 juridiniai asmenys, 8 fiziniai asmenys; verslo atstovai – 13 narių, iš jų 4 juridiniai asmenys, 9 fiziniai asmenys; vietos valdžios atstovai – 8 nariai, 1 juridinis asmuo, 7 fiziniai asmenys. Iš viso VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ nariais yra 12 juridinių asmenų ir 29 fiziniai asmenys. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biure pagal darbo sutartis pilnu etatu dirba 3 darbuotojai – direktorius, finansininkas ir viešųjų ryšių specialistas.

   Siekdama įstatuose numatytų tikslų VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ įgyvendina projektą „Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategija“. Strategija pradėta įgyvendinti 2015 m. spalio 1 d., paramos sutartis pasirašyta 2016 m. birželio 2 d. Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos  priemonės „LEADER“ veiklos sritis „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“ ir „Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui“. 2020 m. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ darbuotojai informavo ir konsultavo vietos veiklos grupės teritorijos gyventojus, potencialius vietos projektų pareiškėjus ir vykdytojus vietos projektų finansavimo sąlygų, atrankos kriterijų atitikties, vietos projektų įgyvendinimo, ataskaitų ir mokėjimo prašymų teikimo ir kitais klausimais, rengė dokumentaciją ir skelbė kvietimą Nr. 6 vietos projektams įgyvendinti, atliko vietos projektų paraiškų vertinimą, organizavo gyventojų aktyvinimo renginį, vykdė vietos projektų bei strategijos įgyvendinimo kontrolę ir viešinimą.

   Vietos projektai yra įgyvendinami pagal Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos prioriteto Nr. 1 ,,Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ dvi priemones: pagal priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ ir pagal priemonę „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“. Pagal šio prioriteto priemonę ,,Bendradarbiavimas trumpoms maisto tiekimo grandinėms kurti ir vietos produkcijos rinkoms plėtoti“ vietos projektų paraiškų iki šiol nebuvo gauta. Vietos projektai yra įgyvendinami pagal strategijos prioriteto Nr. 2 „Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ keturias priemones: pagal priemonę „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“, pagal priemonę ,,Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“, pagal priemonę ,,Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ ir pagal priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“.

   Nuo Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pradžios buvo paskelbti 6 kvietimai teikti vietos projektų paraiškas, gautos 34 vietos projektų paraiškos, 2 vietos projektai atsiimti ir tolesnis jų vertinimas nutrauktas, 15 vietos projektų baigti įgyvendinti, 11 vietos projektų yra įgyvendinami, 6 vietos projektai yra vertinami.

   2020 m. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ surengė 1 visuotinį narių susirinkimą, dalyvavo VVGT visuotiniame narių susirinkime, surengė 4 valdybos posėdžius, 2 vietos projektų atrankos komiteto posėdžius, dalyvavo renginiuose, seminaruose ir mokymuose, bendradarbiavo ir dalinosi gerąja patirtimi su kitomis vietos veiklos grupėmis, organizavo gyventojų aktyvinimo renginį ir vykdė strategijos įgyvendinimo viešinimo priemones.

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ nariai vienbalsiai patvirtino veiklos ataskaitą už 2020 m., finansininkės Jovitos Trumpienės parengtą finansinės atskaitomybės ataskaitą už 2020 m. ir revizorės Reginos Gaubienės parengtą finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą už 2020 m.

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ visuotiniame narių susirinkime 3 metų laikotarpiui buvo renkamas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininkas iš 2 kandidatų. Balsavimo rezultatai:

   Albinas Navickas „už“ –  20,  „prieš“ – 16.

   Edikas Drupas „už“ –  16,  „prieš“ – 20.

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininku išrinktas Albinas Navickas.

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ visuotiniame narių susirinkime 3 metų laikotarpiui  buvo renkama nauja valdyba iš 12 narių.

   Atstovauti pilietinės visuomenės sektoriui pasiūlyti 6 nariai. Balsavimo rezultatai:

   Audrius Kliminskas „už“ –  33,  „prieš“ – 3.

   Aušra Dvelienė „už“ –  33,  „prieš“ – 3.

   Dovilė Pašakinskienė „už“ –  32,  „prieš“ – 4.

   Simona Lipskytė „už“ –  32,  „prieš“ – 4.

   Zenonas Pekelis „už“ –  32,  „prieš“ – 4.

   Adolis Antanaitis „už“ –  18,  „prieš“ – 18.

   Atstovauti verslo sektoriui pasiūlyti 7 nariai. Balsavimo rezultatai:

   Edikas Drupas „už“ –  33,  „prieš“ – 3.

   Genovaitė Jaškulienė „už“ –  23,  „prieš“ – 13.

   Albinas Navickas „už“ –  31,  „prieš“ – 5.

   Šarūnas Leimontas  „už“ –  21,  „prieš“ – 15.

   Dalė Valantinienė  „už“ –  14,  „prieš“ – 22.

   Aidas Ridikas  „už“ –  6,  „prieš“ – 30.

   Vitolis Urmonas  „už“ –  16,  „prieš“ – 20.

   Atstovauti vietos valdžios sektoriui pasiūlyti 3 nariai. Balsavimo rezultatai:

   Vytautas Kanišauskas   „už“ –  36,  „prieš“ – 0.

   Aivaras Stabužis „už“ –  36,  „prieš“ – 0.

   Monika Ilgavičiūtė „už“ –  35,  „prieš“ – 1.

   Į VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybą 3 metų laikotarpiui išrinkti 12 narių. Atstovauti pilietinės visuomenės sektoriui išrinkti 5 nariai: Audrius Kliminskas, Aušra Dvelienė, Dovilė Pašakinskienė, Simona Lipskytė, Zenonas Pekelis. Atstovauti verslo sektoriui išrinkti 4 nariai: Edikas Drupas, Genovaitė Jaškulienė, Albinas Navickas, Šarūnas Leimontas. Atstovauti vietos valdžios sektoriui išrinkti 3 nariai: Vytautas Kanišauskas, Aivaras Stabužis, Monika Ilgavičiūtė. VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininkas Albinas Navickas yra ir valdybos pirmininkas.

   VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ revizore 3 metų laikotarpiui vienbalsiai išrinkta Regina Gaubienė.

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ nariai vienbalsiai patvirtino Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos keitimą.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas