• VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis

   2021-08-30

   2021 m. rugpjūčio 25 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biure, Žemdirbių g. 13, Pakruojo k., Pakruojo r., surengtas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis.

   Posėdyje dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai: Aušra Dvelienė, Edikas Drupas, Genovaitė Jaškulienė, Audrius Kliminskas, Simona Lipskytė, Albinas Navickas, Dovilė Pašakinskienė, Zenonas Pekelis.

   Dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė Jovita Trumpienė, viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė.

   Posėdyje svarstytas klausimas dėl Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos (VPS) keitimo. Direktorė Marija Žiubrienė supažindino, kad baigtas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos (VPS) rezultatyvumo vertinimas dėl papildomų lėšų pereinamajam laikotarpiui skyrimo. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ strategijos pažangos lygį pagal VPS lėšų metodiką įvertino kaip pakankamą, kad galėtų būti skirta parama VPS įgyvendinimui pratęsti pereinamuoju laikotarpiu. Strategijos pažangai įvertinti buvo naudojami trys pagrindiniai rodikliai: finansinis rezultatyvumas, pasiekti 82 proc., fizinis rezultatyvumas, pasiekti 89 proc., sukurtų naujų darbo vietų skaičius, pasiekti 82 proc. Pažangos vertinimo rezultatas pasiektas ir VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ yra skirti 291 700,00 Eur, iš jų EURI lėšos 134 688,00 Eur ir pereinamojo laikotarpio lėšos 157 012, 00 Eur.

   Marija Žiubrienė pristatė, kad VPS keitimas vykdomas vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 811 punktu, 82.7. papunkčiu ir VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ įstatais. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ keičia VPS 9 lentelę. Didinamas priemonės „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ planuojamų įgyvendinti projektų skaičius iki 8 vietos projektų, planuojamų sukurti darbo vietų skaičius didinamas iki 16 darbo vietų, papildomai įtraukta, kad vienam projektui skiriamos EURI lėšos negali viršyti 107 750,00 Eur, pereinamojo laikotarpio lėšos vienam projektui negali viršyti 106 082,00 Eur. Padidintas priemonės „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“ planuojamų įgyvendinti projektų skaičius iki 7 vietos projektų, patikslinta vienam projektui įgyvendinti skiriama paramos lėšų suma.

   Viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė pristatė VPS 10 lentelės ,,VPS įgyvendinimo veiksmų planas“ pakeitimus. Patikslinti su VPS įgyvendinimu 2021–2022 m. susiję veiksmai ir priemonėms įgyvendinti planuojami skelbti kvietimai.

   Finansininkė Jovita Trumpienė pristatė VPS 11 lentelės ,,VPS finansinis planas“ pakeitimus. VPS finansinis planas keičiamas atsižvelgiant į skirtas EURI lėšas 107 750,00 Eur ir pereinamojo laikotarpio lėšas 125 610,00 Eur. Patikslintos priemonėms planuojamų paramos lėšų sumos, perskaičiuoti planuojamų lėšų procentai. Patikslintas VPS finansinis planas pagal kiekvieną priemonę, pakeistas VPS administravimo išlaidų finansinis planas ir indikatyvus VPS lėšų poreikis pagal metus.

   Direktorė Marija Žiubrienė pristatė VPS 12 lentelės „VPS įgyvendinimo rodikliai“ pakeitimus ir atsakė į valdybos narių klausimus. Valdybos nariai patvirtino Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos (VPS) keitimą.

   Direktorė Marija Žiubrienė informavo valdybos narius apie 2021–2022 m. planuojamus skelbti kvietimus, supažindino su planuojamų skelbti kvietimų datomis, kiek lėšų planuojama skirti priemonėms įgyvendinti, pristatė veiklas, kurios pagal kiekvieną priemonę yra remiamos, supažino, kas yra tinkami paramos gavėjai ir kokia yra paramos lyginamoji dalis pagal kiekvieną priemonę.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas