• VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis

   2022-04-27

   2022 m. balandžio 21 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biure, Žemdirbių g. 13, Pakruojo k., Pakruojo r., surengtas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis.

   Posėdyje dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai: Monika Ilgavičiūtė, Vytautas Kanišauskas, Audrius Kliminskas, Simona Lipskytė, Albinas Navickas, Dovilė Pašakinskienė, Aivaras Stabužis, Zenonas Pekelis.

   Dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė Jovita Trumpienė, viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė.

   Direktorė Marija Žiubrienė valdybos nariams pristatė, kad VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ inicijuoja Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) prioriteto Nr. 1 „Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ priemonės „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ LEADER-19.2-SAVA-6 keitimą. Į šią VPS priemonę perkeliami likę kitų priemonių likučiai, 9.1.1.2.2. papunktyje planuojamų įgyvendinti projektų skaičius keičiamas iš 8 į 9 vietos projektus, planuojamų sukurti darbo vietų skaičius iš 16 keičiamas į 17 darbo vietų. Šie pakeitimai turės teigiamos įtakos VPS įgyvendinimo rodikliams. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ keičia VPS finansinį planą ir perskaičiuoja paramos sumas pagal prioritetus dėl lėšų likučių, kurie susidarė įgyvendinant priemones. Visi lėšų likučiai skiriami vienai priemonei LEADER-19.2-SAVA-6. Atsižvelgiant į susidariusius lėšų likučius keičiamas VPS finansinis planas, perskaičiuojamos visų priemonių planuojamų lėšų sumos ir procentai pagal prioritetus, keičiamas VPS finansinis planas pagal priemones, keičiamas indikatyvus VPS lėšų poreikis pagal metus, keičiami pasiekimų produkto ir tikslo rodikliai. Inicijuojami keitimai turės teigiamos įtakos VPS tikslams pasiekti. Valdybos nariai patvirtino VPS keitimą.

   Direktorė Marija Žiubrienė su valdybos nariais aptarė VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ visuotinio narių susirinkimo vietą, laiką ir darbotvarkę. Marija Žiubrienė supažindino, kad pranešimas apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, jo vietą, laiką ir darbotvarkę, visiems nariams buvo išsiųstas narių elektroniniais paštais prieš 5 kalendorines dienas iki susirinkimo dienos. Tačiau pasikeitus aplinkybėms, valdybos nariai priėmė sprendimą pakeisti susirinkimo vietą bei darbotvarkę ir informaciją apie susirinkimo vietos bei darbotvarkės pakeitimą išsiųsti visiems nariams jų nurodytais elektroniniais paštais.

   Valdybos nariai pavirtino juridinių ir fizinių asmenų prašymus priimti juos į VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ narius. Į narius priimti: Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyrius, atstovaus pilietinės visuomenės sektoriui, paskirta atstovė Janina Dirbanauskienė; Žeimelio bendruomenės centras, atstovaus pilietinės visuomenės sektoriui, paskirta atstovė Daiva Skrupskelytė; Mikniūnų kaimo bendruomenė, atstovaus pilietinės visuomenės sektoriui, paskirta atstovė Jolanta Lebedienė; Linksmučių kaimo bendruomenė, atstovaus pilietinės visuomenės sektoriui, paskirtas atstovas Arturas Stankevičius, ūkininkas Gintautas Gegeckas, atstovaus verslo sektoriui.

   Patvirtinti 2 fizinių asmenų prašymai išstoti iš VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ narių, nes  šie fiziniai asmenys paskirti atstovauti juridiniams asmenims.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas