• VVG „Pakruojo rajono partnerystė” visuotinis narių susirinkimas

   2022-04-29

   2022 m. balandžio 25 d. kavinėje „Gluosnis“, UAB „Parketo gamyba“, Vytauto Didžiojo g. 98, Pakruojyje, surengtas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ visuotinis narių susirinkimas.

   Iš 43 VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ narių susirinkime dalyvavo 26 nariai, iš jų 24 balsavimo teisę turintys nariai.

   VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ nariai vienbalsiai patvirtino veiklos ataskaitą už 2021 m. Siekdama įstatuose numatytų tikslų VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ įgyvendina projektą „Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategija“. Strategija pradėta įgyvendinti 2015 m. spalio 1 d., paramos sutartis pasirašyta 2016 m. birželio 2 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ darbuotojos 2021 m. įgyvendino strategijos įgyvendinimo plane numatytus veiksmus ir vykdė pagal atsakomybę joms priskirtas funkcijas: nuolat informavo ir konsultavo vietos veiklos grupės teritorijos gyventojus, potencialius vietos projektų paraiškų rengėjus, rengė dokumentaciją ir skelbė kvietimus vietos projektams įgyvendinti, atliko vietos projektų paraiškų vertinimą, vykdė strategijos viešinimą, organizavo gyventojų aktyvinimo ir kitus renginius.

   2021 m. vietos projektai buvo pradėti įgyvendinti pagal šias strategijos priemones: „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“, „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“ ir ,,Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“.

   2021 m. Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategija buvo keičiama du kartus. Pirmą strategijos keitimą inicijavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“, gautą rezervą, faktinius strategijos priemonių lėšų likučius ir nepanaudotas priemonės „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ lėšas perkeldama į priemonę „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“. Atsižvelgiant į  VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ rezultatyvumo vertinimo rezultatus buvo inicijuotas antras strategijos keitimas. Papildomai gautos lėšos buvo integruotos į priemones: „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ ir „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“. Atsižvelgiant į tai buvo pakeistas strategijos įgyvendinimo veiksmų planas, finansinis planas, lėšų procentai pagal priemones, atlikti kiti pakeitimai.

   Pagal faktą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki 2021 m. pabaigos buvo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ paskelbė 8 kvietimus teikti vietos projektų paraiškas, gautos 35 vietos projektų paraiškos, 2 vietos projektai atsiimti ir tolesnis jų vertinimas nutrauktas, 25 vietos projektai baigti įgyvendinti, 8 vietos projektai yra įgyvendinami.

   2021 m. Pakruojo VVG surengė 3 visuotinius narių susirinkimus, dalyvavo Vietos veiklos grupių tinklo visuotiniame narių susirinkime, surengė 5 valdybos posėdžius, 3 iš jų nuotoliniu būdu, 1 vietos projektų atrankos komiteto posėdį, dalyvavo konferencijose, renginiuose, mokymuose, bendradarbiavo ir dalinosi gerąja patirtimi su kitomis vietos veiklos grupėmis, organizavo gyventojų aktyvinimo renginį, apskritojo stalo diskusiją ir vykdė strategijos įgyvendinimo viešinimo priemones.

   VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ nariai vienbalsiai patvirtino finansininkės Jovitos Trumpienės parengtą finansinės atskaitomybės ataskaitą už 2021 m.

   Susipažinę su finansinės veiklos patikrinimo ataskaita už 2021 m. nariai klausimų revizorei Reginai Gaubienei neturėjo ir revizorės ataskaitą patvirtino.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas