• VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis

   2023-01-27

   2023 m. sausio 26 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biure, Žemdirbių g. 13, Pakruojo k., Pakruojo r., surengtas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis.

   Posėdyje dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai: Monika Ilgavičiūtė, Genovaitė Jaškulienė, Rolandas Kairys, Vytautas Kanišauskas, Birutė Kazlauskienė, Paulina Macevičienė, Zenonas Pekelis, Aivaras Stabužis.

   Dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė, finansininkė Reda Stalmačenkė.

   Direktorė Marija Žiubrienė valdybos nariams pristatė Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą priemonei „Sumanus kaimas – sumanus turizmas“. Marija Žiubrienė supažindino, kad pagal šią priemonę parama teikiama viešiesiems juridiniams asmenims sumanaus kaimo priemonei įgyvendinti, didesniam turizmo paslaugų bei lankytojų skaičiui užtikrinti, didinant nuorodų bei informacijos prieinamumą, panaudojant kaimo vietovėse esantį turizmo potencialą, pritaikant vietos kultūros bei gamtos išteklius, pasitelkiant medijų, kompiuterines, skaitmenines technologijas. Sumanaus kaimo vietos projektas turi atitikti sąlygas ir reikalavimus nustatytus Sumanių kaimų projektų įgyvendinimo gairėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 3D-428 „Dėl Sumanių kaimų projektų įgyvendinimo gairių patvirtinimo“. Marija Žiubrienė supažindino su Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytomis sąlygomis. Viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė valdybos narius supažindino su priemonės atrankos kriterijais, kurie bus taikomi vietos projektų vertinimo metu, paaiškino, kaip reikės pagrįsti atitiktį atrankos kriterijams ir kiek balų pagal kiekvieno atrankos kriterijaus detalizavimą gali surinkti pareiškėjas. Finansininkė Reda Stalmačenkė valdybos narius supažindino su priemonės tinkamomis finansuoti išlaidomis ir paaiškino kokie yra išlaidų pagrindimo reikalavimai. Valdybos nariai patvirtino Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą priemonei „Sumanus kaimas – sumanus turizmas“.

   Direktorė Marija Žiubrienė informavo, kad kvietimas teikti vietos projektus Nr. 13 bus skelbiamas pagal Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos prioriteto Nr. 2 ,,Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ priemonę „Sumanus kaimas – sumanus turizmas“, kvietimo suma yra 200 000,00 Eur. Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2023 m. kovo 13 d. 8.00 val. iki 2023 m. balandžio 28 d. 15.45 val. Vietos projektų paraiškos priimamos: el. paštu pakruojovvg@pakruojis.lt pasirašius elektroniniu parašu. Valdybos nariai nutarė skelbti kvietimą teikti vietos projektus Nr. 13.

   Direktorė Marija Žiubrienė valdybos nariams pristatė Metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą už 2022 m., kurioje yra užpildyti duomenys apie VPS įgyvendinimo pažangą ir rezultatus nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Ataskaitoje pristatyti trys 2022 m. baigtų įgyvendinti gerųjų vietos projektų pavyzdžiai. Raimonda Ušinskienė supažindino su 2022 m. atliktais veiksmais, susijusiais su VVG teritorijos gyventojų aktyvinimu, VPS įgyvendinimo viešinimu, darbuotojų ir narių mokymu. Valdybos nariams pateikta informacija apie 2022 m. surengtus VVG visuotinius narių susirinkimus, juose svarstytus klausimus, apie VVG narių ir valdybos narių kaitą, pristatyta, kad VVG biure pilnu etatu dirba trys darbuotojai, supažindinta su VPS įgyvendinimo ataskaitoje pateikta informacija apie LEADER metodo principų įgyvendinimą, VPS įgyvendinimo vidaus valdymą, stebėsenos ir vertinimo veiksmus. Valdybos nariai patvirtino metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą už 2022 m.

   Direktorė Marija Žiubrienė pristatė, kad siūloma pakeisti 2 Pakruojo rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategijos 2023–2027 m. rengimo darbo grupės narius ir papildyti darbo grupę 1 nauju nariu. Vietoje Jovitos Trumpienės į darbo grupę įtraukta Reda Stalmačenkė, vietoje Ediko Drupo įtrauktas Zenonas Pekelis, darbo grupė papildyti nauja nare, į darbo grupę įtraukta Paulina Macevičienė.

    


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas