• VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis

   2023-05-03

   2023 m. balandžio 18 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biure, Žemdirbių g. 13, Pakruojo k., Pakruojo r., surengtas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdis.

   Posėdyje dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai: Monika Ilgavičiūtė, Genovaitė Jaškulienė, Rolandas Kairys, Birutė Kazlauskienė, Vytautas Kanišauskas, Audrius Kliminskas, Dovilė Pašakinskienė, Aivaras Stabužis.

   Dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė, finansininkė Reda Stalmačenkė.

   Direktorė Marija Žiubrienė valdybos nariams pristatė Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą priemonei „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“. Marija Žiubrienė supažindino, kad pagal šią priemonę parama teikiama verslo naujovėms diegti, naujoms darbo vietoms kurti. Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyti atrankos kriterijai, tinkamos finansuoti išlaidos, jų pagrindimo būdai, nurodytos tinkamumo finansuoti sąlygos pareiškėjui, vietos projektui, vietos projekto suderinamumui su horizontaliosiomis ES politikos sritimis, tinkamam finansavimo šaltiniui, taip pat vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai. Pristatyti priemonės atrankos kriterijai ir tinkamos finansuoti išlaidos. Valdybos nariai klausimų neturėjo ir vienbalsiai patvirtino Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą.

   Direktorė Marija Žiubrienė valdybos nariams pristatė Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą priemonei „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“. Pagal šią priemonę parama teikiama saugiai kaimynystei užtikrinti, sveikai gyvensenai ir sportui populiarinti, jaunimo užimtumui gerinti bei kitoms bendruomeninio gyvenimo formoms atnaujinti. Valdybos nariai supažindinti su kriterijais, kurie bus taikomi vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu, jiems pristatytos išlaidos, kurios yra tinkamos finansuoti pagal šią priemonę. Valdybos nariai klausimų neturėjo ir patvirtino aprašą.

   Direktorė Marija Žiubrienė pristatė, kad kvietimas teikti vietos projektus Nr. 14 bus skelbiamas pagal Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos prioriteto Nr. 1 „Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ priemonę „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ (kodas LEADER-19.2.-SAVA-6, virškontraktavimo lėšos). Priemonei skiriama lėšų suma 100 000,00 Eur. Pagal strategijos prioriteto Nr. 2 „Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ priemonę „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8, virškontraktavimo lėšos), priemonei įgyvendinti skiriama 7 059,00 Eur. Visa Kvietimo Nr. 14 teikti vietos projektus suma yra 107 059,00 Eur. Valdybos nariai nutarė paskelbti Kvietimą Nr. 14 teikti vietos projektus, kvietimas galioja nuo 2023 m. gegužės 23 d. 8.00 val. iki 2023 m. birželio 23 d. 15.45 val. Vietos projektų paraiškos priimamos el. paštu pakruojovvg@pakruojis.lt pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu.

   Valdybos nariai patvirtino Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyriaus prašymą pakeisti vieną juridinio asmens atstovę ir vietoje Dovilės Pašakinskienės paskirti Gabrielę Magelinskaitę atstovauti Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyriui.

   Direktorė Marija Žiubrienė su valdybos nariais aptarė Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ visuotinio narių susirinkimo vietą, laiką ir darbotvarkę. Susirinkimą siūloma organizuoti Pakruojo kultūros centre, Vienybės a. 1, Pakruojyje. Valdybos nariai nutarė visuotinį narių susirinkimą sušaukti 2023 m. balandžio 25 d. 14.30 val. Pakruojo kultūros centre, Vienybės a. 1, Pakruojyje ir patvirtino susirinkimo darbotvarkę.


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas