• VVG mokymai „Horizontaliųjų principų ir prioritetų įgyvendinimas“

   2023-05-03

   2023 m. balandžio 19 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“, Amatų dvarelio patalpose, Žemdirbių g 13, Pakruojo k., Pakruojo r., surengė VPS administravimą atliekančių darbuotojų ir VPS kolegialaus valdymo organo narių mokymus „Horizontaliųjų principų ir prioritetų įgyvendinimas“.

   Mokymus vedė lektorius Virginijus Sabutis. Mokymuose dalyvavo 10 VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos narių ir darbuotojų.

   Mokymų dalyviams buvo pateikta informacija apie ES ir nacionalinių horizontaliųjų principų įgyvendinimą. Pristatyti LEADER metodo ir horizontalieji principai, diskutuota apie šių principų taikymą  ir svarbą įgyvendinant vietos plėtros strategijas. Aiškintasi kiek LEADER metodo įgyvendinimas, kuris remiasi vietos iniciatyvomis ir kaimo bendruomenių, verslo ir vietos valdžios atstovų partneryste, gali prisidėti prie kaimo vietovių plėtros skatinimo. Kokius metodus naudoti motyvuojant kaimo gyventojus ir kaip ugdyti jų gebėjimus veikti kartu. Aiškintasi, kaip skirtingus sektorius atstovaujančius partnerius apjungti bendram tikslui, kokią reikšmę turi naujų būdų, metodų taikymas, vietos išteklių panaudojimas. Aptarta, kad VVG veikla grindžiama partneryste sudaryta iš viešųjų ir privačiųjų vietos socialinių bei ekonominių interesų grupių atstovų ir nė viena interesų grupė negali kontroliuoti sprendimų priėmimo.

   Lektorius Virginijus Sabutis su mokymų dalyviais aptarė VVG atstovaujamos teritorijos ribas, teritorinio principo taikymą ir perspektyvas. VVG valdybos nariams ir darbuotojams buvo įdomu išgirsti kokio dydžio kaimo vietovėse galės būti įgyvendinamos naujo laikotarpio vietos plėtros strategijos. Aptartos „iš apačios į viršų” principo, kuris LEADER priemonę išskiria iš kitų kaimo plėtros priemonių, taikymo galimybės ir kokie vietos gyventojų skatinimo, įtraukimo ir aktyvinimo veiksmai, sąlygojantys vietos poreikių aktualumą, įvairovę bei perspektyvumą, naudojami veikloje.

   Mokymų dalyviai pritarė nuomonei, kad bendradarbiavimo principo taikymas  svarbus inicijuojant ir įgyvendinant teritorinius bei tarptautinio bendradarbiavimo projektus, dalyvaujant tinklo veikloje, nes bendradarbiavimo projektai turi skatinti naujoves vietos lygmeniu. Inovacijų principo taikymas skatina VVG vystyti inovacijas (naujus produktus, paslaugas, veiklos būdus ir kt.) vietos lygmeniu bei panaudoti įvairius įrankius, siekiant užtikrinti šio principo įgyvendinimą. Lektorius Virginijus Sabutis atsakė į mokymų dalyvių klausimus ir surengė diskusiją kaip horizantaliuosius – moterų ir vyrų lygių galimybių bei nediskriminavimo, jaunimo skatinimo principus, integruoti į vietos plėtros strategiją ir kaip užtikrinti jų įgyvendinimą..

   VVG valdybos nariai ir darbuotojai pasiskirstę grupėmis aktyviai dalyvavo praktinėse dirbtuvėse „Horizantaliųjų principų įgyvendinimas projekto lygmeniu“ ir išsakė nuomonę, kad ši mokymų medžiaga labai naudinga rengiant ir įgyvendinant vietos plėtros strategijas bei vertinant, priimant sprendimus dėl vietos projektų tinkamumo.

    


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas