• Pateikta Pakruojo rajono 2023−2027 m. vietos plėtros strategijos (VPS) paraiška

   2023-06-05

   Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė“ 2023 m. gegužės 26 d. pateikė Pakruojo rajono 2023−2027 m. vietos plėtros strategijos (VPS) paraišką vertinti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (NMA). Naujos vietos plėtros strategijos įgyvendinamos pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano priemonę „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)“.

   Naujai 2023–2027 m. strategijai rengti buvo sudaryta strategijos rengimo darbo grupė ir patvirtintas strategijos rengimo planas. Rengiant naują strategiją buvo organizuotas informacinis VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo renginys „Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos (VPS) įgyvendinimo rezultatai ir kaimo plėtros ateities perspektyvos“. Renginyje pristatyti 2014–2020 m. strategijos įgyvendinimo rezultatai ir supažindinta su kaimo plėtros 2023–2027 m. perspektyvomis. Pakruojo, Klovainių, Rozalimo, Lygumų, Linkuvos, Pašvitinio, Guostagalio, Žeimelio seniūnijose surengti susitikimai, konsultacijos su rajono gyventojais, seniūnijų, bendruomenių, NVO atstovais, verslininkais ir ūkininkais, įtraukiant juos į Pakruojo rajono strategijos rengimą. Internetu surengtos apklausos, išplatintos anketos, organizuoti susitikimai – konsultacijos su trijų tikslinių grupių atstovais: vietos valdžios, kaimo bendruomenių, jaunimo ir kitų NVO, verslo ir ūkininkų. Tikslinių grupių susitikimų – konsultacijų metu buvo tariamasi ir konsultuojamasi apie planuojamas naujos strategijos priemones, priemonių rūšis, planuojamas remti vietos projektų veiklas, galimus pareiškėjus ir partnerius, galimas didžiausias paramos sumas ir paramos intensyvumą bei kitais klausimais. VPS projektas 2023 m. balandžio 21 d. viešai paskelbtas interneto svetainėje derinimui su visuomene.

   Buvo surengtas naujos Pakruojo rajono 2023–2027 m. vietos plėtros strategijos pristatymo renginys, kuriame dalyvavo bendruomenių, kitų NVO, verslo, ūkininkų, vietos valdžios atstovai, potencialūs vietos projektų pareiškėjai, Pakruojo rajono VVG nariai. Renginyje pristatyta VPS rengimo eiga, SSGG, supažindinta su teritorijos poreikiais ir išskirtinumu, vizija, misija, vertybėmis, su strategijos priemonėmis, planuojamomis remti vietos projektų veiklomis, planuojamomis kurti paslaugomis, pristatyta kita aktuali informacija. Renginyje organizuota diskusija „Pakruojo rajono VVG 2023–2027 m. vizija – 2G žemės ūkio ir 5G bendruomenės kraštas“.

   Kad būtų tinkama pareiškėja ir atitiktų Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 3D-4, reikalavimus, VVG pakeitė įstatus ir VVG valdybos sudėtį. VVG turi užtikrinti, kad valdyboje, kuri susideda iš 12 narių, atstovaujančių skirtingoms interesų grupėms, nei viena interesų grupė nekontroliuotų sprendimo priėmimo, t. y. kolegialaus valdymo organo sudėtyje ir sprendimų priėmimo metu nei viena interesų grupė negalėtų turėti 50 ir daugiau procentų balsų, savivaldybės atstovai gali sudaryti ne daugiau nei 20 proc. VVG valdybos narių, valdyboje paraiškos pateikimo dieną turi būti ne mažiau kaip 2 jauni žmonės iki 29 m. Parengta  VPS ir jos priedai turi atitikti taisyklėse numatytas VPS tinkamumo sąlygas ir reikalavimus paramai gauti. Privalomasis mažiausias VPS pridėtinės vertės (kokybės) atrankos balų skaičius – 70 balų.

   Pakruojo rajono 2023−2027 m. vietos plėtros strategijai (VPS) įgyventi galės būti skirti 1 375 072,00 Eur paramos suma.

   Pakruojo rajono 2023−2027 m. vietos plėtros strategijai (VPS) rengti su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2022 rugsėjo 8 d. pasirašyta paramos sutartis Nr. 42PP-KS-22-1-03860-PR001.

    


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas