• Vietos projektų atrankos komiteto posėdis Nr. PAK-13

   2023-06-15

   2023 m. birželio 14 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biure, Žemdirbių g. 13, Pakruojo k., Pakruojo r., surengtas Vietos projektų atrankos komiteto posėdis Nr. PAK-13.

   Posėdyje dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai, vietos projektų atrankos komiteto nariai: Monika Ilgavičiūtė, Genovaitė Jaškulienė, Vytautas Kanišauskas, Birutė Kazlauskienė, Audrius Kliminskas, Paulina Macevičienė, Albinas Navickas, Zenonas Pekelis, Gedas Špakauskas. Prisijungusi prie pokalbių platformos „Microsoft Teams“ dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus vyriausioji specialistė Dovilė Mušinskaitė.

   Dalyvavo darbuotojai: direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė Reda Stalmačenkė, viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė.

   Posėdžio sekretorė Marija Žiubrienė supažindino, kad vietos projektų atrankos komiteto posėdyje svarstyti teikiamas 1 vietos projektas. Kvietimui Nr. 13 teikti vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos ,,Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategija“ priemonę ,,Sumanus kaimas – sumanus turizmas“, LEADER-19.2-SAVA-11, buvo skirti 200 000,00 Eur, panaudoti 200 000,00 Eur, lėšų likutis 0,00 Eur.

   Siekdamas būti nešališkas ir išvengti galimo privačių ir viešųjų interesų konflikto pareiškėja VVG valdybos narys Vytautas Kanišauskas pateikė prašymą dėl nušalinimo svarstant posėdžio darbotvarkės 1 klausimą, valdybos nariai priėmė sprendimą nušalinti Vytautą Kanišauską.

   Projektų vertinimą atlikusios VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė ir viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė komiteto nariams pristatė Pakruojo rajono savivaldybės administracijos vietos projekto „Pakruojo rajono kultūros ir gamtos išteklių pritaikymas sumaniam turizmui plėtoti“ vertinimo ataskaitą. Projekto tikslas: didinti turizmo paslaugų bei lankytojų skaičių, didinant nuorodų bei informacijos prieinamumą, panaudojant kaimo vietovėse esantį turizmo potencialą, pritaikant vietos kultūros bei gamtos išteklius, pasitelkiant medijų, kompiuterines, skaitmenines technologijas. Projekto įgyvendinimo metu planuojama Pakruojo krašto „Žiemgalos“ muziejaus patalpoje įrengti interaktyvią Teodoro Grotuso mokslo pasiekimų ekspoziciją: bus įrengtos interaktyvios instaliacijos, sukurtos edukacinės programos, pristatančias chemijos, fizikos ir geologijos disciplinas. Rozalimo miško parkui įveiklinti, bus įrengti vabzdžių viešbučiai, inovatyvūs stendai apie parko augalus, gyvūnus, informaciniai ženklai su QR kodais, aktyviam užimtumui skatinti bus įrengtas kliūčių ruožas, skaldos basų kojų takas, žaidimų aikštelė, sūpynės, miško būtybių trobelės, įvairios laipynės ir kiti elementai. Projekto veiklos bus vykdomos kartu su partneriais.

   Planuojamas įgyvendinti projektas atitinka Sumanių kaimų projektų įgyvendinimo gairių reikalavimus. Įgyvendinant projektą bus pasiekti net keli vietos gyventojams ir atvykstantiems turistams svarbūs tikslai: pritaikytos sumaniam turizmui plėtoti kultūrinės ir gamtinės zonos, užtikrintas didesnis turizmo paslaugų ir lankytojų skaičius VVG teritorijoje, užtikrintas suinteresuotų vietos gyventojų įsitraukimas į projektą ir dalyvavimą sprendimų priėmime.

   Pakruojo rajono savivaldybės administracijos vietos projekto „Pakruojo rajono kultūros ir gamtos išteklių pritaikymas sumaniam turizmui plėtoti“ pagal VPS priemonę „Sumanus kaimas – sumanus turizmas“ atrankos vertinimo metu priimta išvada, kad vietos projektas yra kokybiškas ir sukurs pakankamą pridėtinę vertę siekiant VPS tikslų. Nutarta perduoti vietos projektą tolimesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui. Vietos projektui pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu skirta 100 balų.

    


© 2016 Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė".
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas